Algemene verordening en gegevensbescherming (AVG)

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeute, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijk opgelegd door de Europese privacywet. Uw dossier bevat aantekeningen over uw psychologische en lichamelijke gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen, dit betekend onder meer dat ik ;

* Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

*Er voor zorg dat onbevoegde geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeute heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke  geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

*om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

*Voor het gebruik voor waarnemingen tijdens mijn afwezigheid.

*Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

*Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het clientendossier blijven zoals in de wet van de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

                 * Relise natuurgeneeskunde maakt gebruik van Cookies en  Google Analytics melding

GAT - ALGEMENE VOORWAARDEN voor Alternatieve / Complementaire Therapeuten

Opgesteld op 1 april 2019 te Zoetermeer

 

Opgesteld in de eerste maanden van 2019 door Mr. Suzanne van Dijsseldonk, GAT-commissielid. Auteursrecht: https://gatgeschillen.nl/

 

1. Toepasselijkheid

a.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Relise (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20114172 ) of (één van) haar eigena(a)ren / bestuurder(s), verder aangeduid als “ Relise ”, is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan.

b.         Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

c.         Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de patiënt/cliënt, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand door GAT afgewezen.

 

2. Begrippen

In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:

a.         Zorgaanbieder: therapeut (natuurlijk- of rechtspersoon) die is aangesloten bij een (of meerdere) erkende beroepsorganisatie(s) genaamd      ; Cat

b.         Overeenkomst: gesloten (behandel)overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de patiënt/cliënt

c.         Partijen: Zorgaanbieder en patiënt/cliënt (ook wel tegenpartij genoemd)

d.         Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.

3. Aanvaarding van opdrachten

Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd.

Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de patiënt/cliënt, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd.

Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen.

 

4. Duur overeenkomst en ontbinding

a.         Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd.

b.         Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

-           De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

-           Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

c.         Enig recht van de patiënt/cliënt op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder met welke vordering ook van de patiënt/cliënt op de zorgaanbieder is uitdrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de patiënt/cliënt te verrekenen met eventuele vorderingen die de patiënt/cliënt heeft op de zorgaanbieder.

 

5. Annulering

a.         Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.

b.         Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

-           Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.

-           Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 50% van het bedrag de afspraak verschuldigd.

-           Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.

-           Indien een consult op verzoek van een patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.

-           Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

-           De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

 

6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.

a.         De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de patiënt/cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder toestemming heeft verkregen.

b.         De zorgaanbieder zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

c.         De zorgaanbieder zal rapportages over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van de patiënt/cliënt verstrekken, met inachtneming van de AVG.

 

7. Overmacht

Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de zorgaanbieder, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

 

8. Facturering en betaling

a.         Alle prijzen zijn in Euro’s (€). Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. / omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is.

b.         Dienstverlening voor particuliere patiënten/cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut/natuurgeneeskundige tegen overleg van een factuur te worden voldaan.

c.            Dienstverlening voor patiënten/cliënten niet zijnde particulieren, zal door de zorgaanbieder volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.

d.         Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.

e.         Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de patiënt/cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de zorgaanbieder te betalen.

f.          Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

g.          De zorgaanbieder is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

h.         Indien sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen.

i.          Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De zorgaanbieder is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De zorgaanbieder zal de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De patiënt/cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de patiënt/cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

9. Aansprakelijkheid

a.         Bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting.

b.         De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de patiënt/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder.

c.         De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

d.         De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

e.         De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.

f.          In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de patiënt/cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

g.          De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc.

 

10. Toepasselijk recht en geschillen

a.         Op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing.

 

b.         In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.